Algemene voorwaarden

Versie: 15 april 2013

 1. Gebruikersvoorwaarden

  1. Deze gebruikersvoorwaarden Online Dagboek (hierna te noemen: "Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek en het gebruik van de online-dagboek.nl-website ("Website") en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een dagboek door een gebruiker ("Gebruiker") en het aanbod van de website, de dagboeken en gerelateerde diensten door Online Dagboek ("Online Dagboek"). De Gebruikersvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Online Dagboek en de Gebruiker ("Overeenkomst").
  2. De Gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de Website en/of het gebruik van een dagboek akkoord met de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden.
  3. Online Dagboek heeft het recht de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging van de Gebruikersvoorwaarden is van toepassing op een reeds bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) bezoeken van de Website en/of het gebruiken van het dagboek door de Gebruiker na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden wordt de Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
  4. Van de Gebruikersvoorwaarden of van één of meer in de Gebruikersvoorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Online Dagboek en de Gebruiker worden afgeweken.
 2. Aanmelding Gebruiker

  1. Voorafgaand aan het gebruik van een dagboek dient de Gebruiker zich aan te melden op de Website, door het aanmaken van een gebruikersprofiel ("Gebruikersprofiel").
  2. De Gebruiker zal voor het aanmaken van het Gebruikersprofiel de door Online Dagboek verzochte informatie verstrekken.
  3. Indien de Gebruiker minderjarig is, dan is het de Gebruiker slechts toegestaan om een Gebruikersprofiel en/of een dagboek aan te maken en te gebruiken indien de Gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
  4. De Gebruiker staat er voor in dat de gegevens in het Gebruikersprofiel correct, volledig en up-to-date zijn. De Gebruiker zal de gegevens in het Gebruikersprofiel aanpassen zodra deze gegevens wijzigen.
  5. Indien de Gebruiker informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect of verouderd is, danwel indien Online Dagboek redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in het Gebruikersprofiel onvolledig, incorrect of verouderd is, heeft Online Dagboek het recht om de Overeenkomst te beëindigen, en het Gebruikersprofiel en het dagboek van de Gebruiker te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.
  6. Online Dagboek zal de in het Gebruikersprofiel opgenomen gegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring, zoals omschreven in artikel 7.
 3. Online Dagboek diensten

  1. Online Dagboek biedt de Gebruiker de mogelijkheid om de Website te bezoeken en een dagboek aan te maken, te gebruiken en aan te passen, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
  2. Online Dagboek kan de Gebruiker diensten ("Diensten") aanbieden tegen betaling. De Gebruiker zal via de Website of via het in zijn Gebruikersprofiel opgenomen e-mailadres worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het afnemen van Diensten tegen betaling.
  3. Op het aanbod en het gebruik van de Diensten tegen betaling kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
  4. Online Dagboek zal aan de Gebruiker geen Diensten tegen betaling leveren en in rekening brengen zonder expliciete voorafgaande toestemming van de Gebruiker.
 4. Rechten en Verplichtingen Online Dagboek

  1. Online Dagboek zal de Website, de dagboeken en de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, en indien van toepassing de in artikel 3.3 bedoelde aanvullende voorwaarden.
  2. De Website, de dagboeken en de Diensten worden door Online Dagboek zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
  3. Online Dagboek behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website, de dagboeken en de Diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.
 5. Rechten en Verplichtingen Gebruiker

  1. De Gebruiker mag de Website, de dagboeken en de Diensten slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
  2. Het is Gebruiker slechts toegestaan om één (1) aantal dagboeken aan te maken en te onderhouden.
  3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website, de dagboeken en de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
  4. Het is de Gebruiker onder meer niet toegestaan om de Website, de dagboeken en de Diensten te gebruiken voor: a. het aannemen van een valse identiteit; b. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen; c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties; d. commerciële doeleinden en het doen van commerciële uitingen, daaronder begrepen het plaatsen van banners en het linken naar commerciële websites, daaronder begrepen pornografische websites; e. het aanbieden, openbaarmaken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software en andere materialen indien een dergelijke aanbieding, openbaarmaking, wijziging en/of verveelvoudiging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden; f. het plaatsen van grote hoeveelheden berichten (waaronder spam), al dan niet met een commercieel oogmerk; g. het verspreiden van virussen; h. het beperken van derden in de mogelijkheid de Website, de dagboeken, de Diensten en/of het Internet te gebruiken.
  5. De Gebruiker zal geen afbeeldingen of andere materialen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten, op de dagboek publiceren zonder toestemming van de rechthebbende.
  6. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het dagboek en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.
  7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.
 6. 18+ verhalen

  1. Indien de Gebruiker op een dagboek pornografische of anderszins niet voor minderjarigen geschikte content plaatst, zal Gebruiker dit verhaal als 18+ verhaal, of een andere door Online Dagboek te bepalen aanduiding ("18+ verhaal"), aan duiden. Online Dagboek heeft het recht om zonder voorafgaande aankondiging een verhaal van Gebruiker als 18+ verhaal aan te duiden.
  2. Online Dagboek heeft het recht om voorafgaand aan het openen van een 18+ verhaal door een bezoeker van de Website een tussenpagina te tonen, met een door Online Dagboek te bepalen inhoud. Ook kan Online Dagboek een filter gebruiken om een 18+ verhaal alleen te tonen aan gebruikers die expliciet te kennen hebben gegeven 18+ verhalen te willen inzien.
  3. Het is een minderjarige Gebruiker niet toegestaan een 18+ verhaal te bezoeken of aan te maken.
 7. Privacy

  1. Online Dagboek zal de Website, de dagboek en de Diensten aanbieden en de gegevens van de Gebruiker verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Gebruiker geeft hierbij toestemming aan Online Dagboek voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker.
 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Online Dagboek is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website, de dagboek en de Diensten.
  2. Onverminderd hetgeen elders in deze Gebruikersvoorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Online Dagboek jegens de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Gebruiker aan Online Dagboek voor het gebruik van de Website, de dagboek en de Diensten betaalde vergoedingen.
  3. De Gebruiker vrijwaart Online Dagboek voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Website, de dagboeken en de Diensten door de Gebruiker, (b) de inhoud van het dagboek en (c) het handelen en/of nalaten van de Gebruiker in strijd met het bepaalde in en deze Gebruikersvoorwaarden.
 9. Beëindiging gebruik

  1. Online Dagboek behoudt zich het recht voor om de levering van de Website, de dagboeken en de Diensten aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een dagboek geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het dagboek en het Gebruikersprofiel van de Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in het geval de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de inhoud van een dagboek geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden.
  2. Iedere partij heeft het recht om de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen schriftelijk te beëindigen.
  3. Online Dagboek is gerechtigd om de Overeenkomst met de Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard; (b) het faillissement van de Gebruiker is aangevraagd; (c) de Gebruiker in surséance van betaling verkeert; of (d) er surséance van betaling voor de Gebruiker is aangevraagd.
 10. Intellectuele Eigendom

  1. De intellectuele eigendomsrechten op de Website, het dagboek en de Diensten die Online Dagboek aan de Gebruiker levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Online Dagboek of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Website, de dagboek en de Diensten door de Gebruiker verleent Online Dagboek aan de Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Website, het dagboek en de Diensten.
  2. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen welke door de Gebruiker op het dagboek worden geplaatst, blijven berusten bij de Gebruiker of haar licentiegevers. Enkel voor zover noodzakelijk voor ter beschikking stellen en leveren van de Website, de dagboek en de Diensten door Online Dagboek verleent de Gebruiker aan Online Dagboek een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten.
  3. Gebruiker vrijwaart Online Dagboek voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Online Dagboek van de door de Gebruiker op het dagboek geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
 11. Diversen

  1. De inhoud van de Gebruikersvoorwaarden en de overeenkomst tussen Online Dagboek en de Gebruiker bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Online Dagboek en de Gebruiker en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Online Dagboek en de Gebruiker met betrekking tot de Website, het dagboek en de Diensten.
  2. Online Dagboek mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen Online Dagboek en de Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker. Online Dagboek zal de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Website, het Dagboek en de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen voortvloeiend uit de Gebruikersvoorwaarden en/of het gebruik van de Website, het Dagboek en de Diensten zullen, indien tussen Online Dagboek en de Gebruiker geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.